1.1 Еврпа и свет удругој половини 19. и почетком 20. века