2. Октобар

-покажи на географској карти Арабијско полуострво,
покажи на географској карти Меку, Медину,
покажи на географској карти правце ширења Арабљанског калифата,
-објасни зашто је дошло до распада јединствене државе Арабљана,
-објасни одлике арабљанске културе и њен утицај у Европи.
– Какав је значај Франачке државе у раном средњем веку,
Какав је значај  Византије у раном средњем веку,
-наведи најзначајније франачке владаре и догађаје из времена њихове владавине,
наведи најзначајније византијске владаре и догађаје из времена њихове владавине,
-покажи на карти територије које су обухватале Франачку државу
покажи на карти територије које су обухватале Византију
-наведи основна обележја Франачке државе и опиши утицај на суседне народе,
наведи основна обележја Византијe државе и опиши утицај на суседне народе
-уочи сличности и разлике у развоју и одликама ове две државе.
-опиши сеобу Викинга,
-објасни одлике привреде у раном средњем веку,
-објасни како је настало феудално друштво и његове карактеристике,
– Шта су вазални односи,
– које су главне разлике међу припадницима различитих друштвених слојева у феудалном друштву,
-објасни ко су били Стари Словени,
-покажи на карти прапостојбину Старих Словена и правце њихове сеобе,
-упореди сличности и разлике између Старих Словена и савремених словенских народа,
-наброји данашње словенске државе,
-наведи најзначајније одлике религије Старих Словена и најпоштованије богове,
-опиши продоре Словена на Балкан током VI века,
-објасни однос Словена и Авара,
-опиши насељавање Срба и Хрвата на Балкан и покажу на карти територије које су запосели,
-објасни однос Словена и староседелаца Балкана,
-опиши досељавање Бугара на Балкан и њихову најранију историју,
Каква је улога религије у раном средњем веку,
– како је настала исламска вера,
-наведи основне одлике ислама
-наведи најбитније одлике хришћанства,
– кава је улога хришћанске цркве у раном средњем веку,
објасне како је религија утицала на живот средњовековног човека,
– објасни зашто је дошло до поделе хришћанства,
препознај сличности и разлике у организацији православне и католичке цркве.
– растумачи карактеристичне историјске информације дате у форми табеле и графикона

Објани хијерахију православне и католичке цркве стр. 52

Препознај симболе јудаизма, хришћанства и ислама стр. 56

Упиши у правоугаонике називе српских земаља стр. 68