1. Септембар

ИСХОДИ септембар
На крају месеца ученик ће бити у стању да:
објасне појам средњег и појам раног новог века,
наведу кључне прекретнице које означавају почетак и крај средњег и новог века,
објасне поделу на рани и позни средњи век,
разумеју одлике и разлике између раног и позног средњег векa,
дефинишу појам историјских извора,
наброје најзначајније врсте историјских извора за средњовековну и историју новог века.
разумеју узроке и ток Велике сеобе,
наведу племена која су учествовала у Великој сеоби,
разумеју значај и последице Велике сеобе народа,
покажу на карти правце сеоба народа који су учествовали у овом процесу и територије које су населили,
обележе на немој карти правце сеоба германских племена.
тумаче карактеристичне историјске информације дате у форми табеле и графикона,