2. октобар

 Које су основне одлике праисторије
Изложо начин живота људи у праисторији
Наведи најважније проналаске у праисторији
Као се дели праисторија (камено, метално доба).
– Наведи најважније праисторијске локалитете у Европии (Ласко, Алтамира)
Наведи најважније праисторијске локалитете у Србији ( Лепенски Вир, Винча, Рудна Глава…)
Где се налазе (поред ког места  Лепенски Вир, Винча, Рудна Глава…)
– лоцирај на историјској карти најважније цивилизације и државе Старог истока; (Египат, Месопотамија, Валилонско царство)
– користећи историјску карту, доведи у везу особине рељефа и климе са настанком цивилизација Старог истока;
– одреди место припадника друштвене групе на графичком приказу хијерархије заједнице;
– упореди начин живота припадника различитих друштвених слојева на Старом истоку;
– наведи најважније одлике државног уређења цивилизација Старог истока;
– идентификуј основна обележја и значај религије у цивилизацијама Старог истока;
– наведи  врсте писама цивилизација Старог истока;
– Наведи примерима важност утицаја привредних, научних и културних достигнућа  народа Старог истока са савременим светом
народа Старог истока на савремени свет;
– користећи дату информацију или ленту времена, смести историјску појаву, догађај и личност у одговарајући миленијум или век;
– изложи историјске догађаје исправним хронолошким редоследом;
– прикупи и прикажи податке из различитих извора информација везаних за одређену историјску тему;