1. септембар

– објасни шта је историја, а шта прошлост којом се она бави;
објасни шта је прошлост којом историја бави;
–  објасни шта су историјски извори ;
Разврстај историјске изворе према основној подели
– препознај историјске изворе у свом окружењу и повежу их са установама у којима се чувају: музејима, архивима, библиотекама;
– користе историјске изворе, процене њихову вредност и поузданост, и на основу њих донесу закључке о историјским догађајима;
– разликуј основне временске одреднице као што су година, деценија, век, миленијум и ера;
– објасни како се време рачунало некада,(Грци, римљани, муслимани;
објасни рачунамо сада време
именују периоде прошлости људског друштва (праисторија и историја)
– наведи граничне догађаје према којима је извршена периодизација историје
Наведи граничне догађаје између праисторије и историје
Наведи граничне догађаје старог века (почетак и крај)
Наведи граничне догађаје средњег века
Наведи граничне догађаје новог века
Наведи граничне догађаје савременог доба
Ком веку припада одређена година нпр 1453.
–  смести одређену временску одредницу на временској ленти.
Израчунај нпр. Колико је година прошло од 3500. г.п.н.е до данас
Израчунај нпр. Колико је година прошло од 500. г до данас