1. СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У МАЈДАНПЕКУ И ОКОЛИНИ КРОЗ ВЕКОВЕ – СЕКЦИЈА

Планирани годишњи фонд:  36

Недељни фонд: 1

Циљ секције јесте стицање сазнања о значају локалне историје  и да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима.

Задаци секције су стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током рада секције с различитим елементима свакодневног живота, као што су односи у породици, исхрана, образовање, игре, забава, становање, одевање у локалној заједници. Концепција секције  нагласак ставља на упознавање с основним елементима свакодневног живота у прошлости Србије, Европе и света, али и локане заједнице. Подстицањем радозналости, креативности и истраживачког духа у проучавању, ученици треба да се оспособе да формирају јаснију представу о прошлим временима, да овладају елементарним процедурама прикупљања историјске грађе, као и да развију критички однос према тој грађи и другим остацима прошлих времена на локалном нивоу

Оперативни задаци:

Ученици треба да:

  • Схвате  значај проучавања локалане прошлости
  • Упознавање са старим локланим играма
  • Проширивање знања о значајним археолошким локалитетима на подручју Мајданпека и околине од праисторије до данас
  • Проширивање знања о разликама између свакодневног живота данас и у прошлости на локалном нивоу
  • Проширивање знања о улози фотографије, филма, радија и телевизије у свакодневном животу Мајданпека
  • Развијање истраживачке радозналости

 

1. УВОД 3
2. ИГРЕ У ПРОШЛОСТИ 6
3. ЗНАЧАЈНИ ЛОКАЛИТЕТИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ОД ПРАИСТОРИЈЕ ДО СТАРОГ ВЕКА 5
4 ЗНАЧАЈНИ ЛОКАЛИТЕТИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК У СРЕДЊЕМ ВЕКУ 5
5 МАЈДАНПЕК И ОКОЛИНА У НОВОМ ВЕКУ 5
6 МАЈДАНПЕК И ОКОЛИНА ОД 19. ВЕКА 5
7. ФОТОГРАФИЈА, ФИЛМ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА У МАЈДАНПЕКУ 7
  Укупно 36

 

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У МАЈДАНПЕКУ И ОКОЛИНИ КРОЗ ВЕКОВЕ
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД V – VIII РАЗРЕДA
Ред. број теме ОБЛАСТИ

 

ЈЕДИНИЦЕ Број часова
по теми
Време реализације септембар
I УВОД 1. Упознавање са елементима локалне прошлости

2. Прикупљање информација о литератури о локланој прошлости

3. Прикупљање усмених предања

3
Време реализације  
II ИГРЕ У ПРОШЛОСТИ 4. Прикупљање информацијама о традиционалним играма

5. Клис – на терену

6. Кликери – на терену

7. Жмурке – на терену

8. Крајцерице – – на терену

9. Између две ватре – – на терену

6
Време реализације  
III ЗНАЧАЈНИ ЛОКАЛИТЕТИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ОД ПРАИСТОРИЈЕ ДО СТАРОГ ВЕКА 10. Лепенски Вир и Власац – покушај реконстукције живота

11. Рудна Глава

12. Праурија, Камени рог, Кљанц – Посета Музеју у Мајданпеку

13. Римски локалитети на подручју наше општине

14. Остали локалитети

5
Време реализације  
IV ЗНАЧАЈНИ ЛОКАЛИТЕТИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК У СРЕДЊЕМ ВЕКУ 15. Железник

16. Мајданпек

17. Милошева кула

18. Значајни топоними, хидроними

19. Дебели Луг

 

5
Време реализације  
V МАЈДАНПЕК И ОКОЛИНА У НОВОМ ВЕКУ 20. Мајданпек у турско доба

21. Мајданпек у турско доба – малверзације у руднику

22. Турски документи о околини

23. Аустијанци у Мајданпеку и околини – штрајкови рудара у Мајданпеку

24. Аустијанци у Мајданпеку и околини са освртом на црквени и школски живот

5
Време реализације  
VI МАЈДАНПЕК И ОКОЛИНА ОД 19. ВЕКА 25. Мајданпек и околина у 19. Веку

26. Странци у Мајданпеку

27. Прва железница у Србији

28. Проблеми мајднпечког школства у 19. веку

29. Старе мајданпечке породице

5
Време реализације  
VII ФОТОГРАФИЈА, ФИЛМ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА У МАЈДАНПЕКУ 30. Најстарији описи и цртежи Мајданпека

31. Насјстарији фотографски снимци

32. Најстарији филм о Мајданпеку

33. Локална Радио и ТВ станица

34. Регионални медији и национални медији о Мајданпеку

35. Истраживачки рад – прикупљање старих фотографија и њихова обрада

36. Презентација рада – изложба

7