Литература

Благојевић М, Србија у доба Немањића, Београд 1989.
Витковић Г, Извештај написао 1733. Максим Радкович, припремио и приредиоГаврило Витковић, ГСУД, књига 56, Београд 1884.
  Митрополија београдска око1735,  приредио Гаврило Витковић.
Гавела Б, Мит и стварност о спеву о Аргонаутима, Пловидба на Дунаву и њего­вим притокама кроз векове, САНУ, Научни скупови – књига 15, одељење исто­ријских наука књ. 3.
Гогола А, Експлоатација мајданпечког бакарног рудишта, Рударство и мета­лургија, бр. 8, Београд 1955.
Група аутора, Историја народа Југославије,  књига  прва,  Београд 1959.
Динић М, Браничево у средњем веку, Пожаревац 1958.
Дурлић  П. Eс, Камени рударски бат-случајни налаз са Праурије у Мајданпеку, Гласник српског археолошког друштва 9, Београд 1993.
  Мајданпечка црква, (рукопис, Музеј у Мајданпеку).
Душанић С, Организација римског рударства у Норику, Панонији, Далмацији и Горњој Мезији, Историјски гласник 1-2, Београд 1980.
Ђокић Д, Експлоатација злата у сливу Пека – каталог, Пожаревац 1987.
Živković S, Jugoslovenske zemlje na starim geografskim kartama XVI; XVII I XVII veka, Beograd, 1990.
Јиричек К, Рударство и рудници Србије и Босне у средњем веку, Металургија бр. 9-16, Београд 1940.
Јовановић Б, Праисторија  југословенских земаља III, енеолитско доба, Сарајево 1979.
  Позноримска галерија у Рудној Глави, Рудна Глава, најстарије рударство бакра на централном Балкану, Бор-Београд 1982.
  Рудна Глава најстарије рударство бакра на централном Балкану, Бор-Београд 1982.
Каниц Ф, Србија земља и становништво, Београд 1987.
Карић В, Србија опис земље,народа и државе, Култура Београд 1997.
Костић М, Из наше социјално – економске историје почетком XIII века, Зборник…, Матица српска, Нови Сад 1956.
Милић Д, Страни капитал у рударству Србије до 1918, Београд 1970. 
Милићевић М. Ђ, Кнежевина Србија, Београд 1876.
Мркобрад  Д. и

Дурлић П. Ес

Археолошка истраживања на Праурији, Гласник САД 10, Београд 1995.
Мркобрад Д, Прилози познавању проблематике српског средњовековног рударства, Гласник САД 9, Београд 1993.
Недљковић Н, Мајданпек ратна виђеља и сведочења, Мајданпек 1980.
Николић Д, Енеолитска насеља у околини Мајданпека, Археологија Источне Србије, Београд 1997.
Новаковић Ст, Хаџи-Калфа или Ћатиб Челебија-Турски географ XVII века о Бал.канском  полуострву, Споменик Српске краљевске академије 18, Београд 1892.
  Град Вишесав и Видинска област, Годишњица Николе Чупића, књ. 5, Бео­град 1883.
Павловић Д. М, Аустријска владавина у сев. Србији (1718-39), СКА, Београд 1901.
Пантелић Д, Из прошлости Тимочке крајине,  
  Ухођење Србије пред Кочину крајину, Глас СКА CLIII, Београд 1933.
Papazoglu F, Srednjobalkanska plemena u predrimsko doba,  ANBIH, centara za balkanološka ispitivanja, Sarajevo 1979.
Пецењачки С, Мањи прилози о Мајданпеку и његовом послаовању у периоду 1720 -36, Развитак бр. 1, Зајечар 1974.
  Ситне вести о Браничеву и Тимочкој крајини у 1717 години, Развитак бр.1, Зајечар 1973.
  Основни подаци о Браничеву и Тимочкој крајини из 1720, Развитак бр.1, Зајечар 1971. 
  Ситни фактографски подаци исписа из државног архива Мађарске, Развитак бр.5, Зајечар 1975.
  Мале вести о обнови рудника Кучајна у 1722 години, Развитак бр.1, Зајечар 1976. 
  Ситни прилози за историју североисточне Србије под аустријском влада­вином 1728 -39. г. Развитак бр.15,  Зајечар 1970.  
  Топографско – географске забелешке из 1736, Развитак бр.1, Зајечар 1975, 
  Ситни прилози за историју североисточне Србије под аустријском влада­вином 1728 -39. г. Развитак бр.15,  Зајечар 1970.  
  Топографско – географске забелешке из 1736, Развитак бр.1, Зајечар 1975, 
  Мањи прилози о Мајданпеку и његовом послаовању у периоду 1720 -36, Развитак бр.1, Зајечар 1974.
  Неколико фактографских минијатура из 18. века, Развитак бр.3, Зајечар 1969.
  Топографско – географске забелешке из 1736,, Развитак бр. 1, Зајечар 1975. 
  Поменик неких житеља Тим. крајине и околних предела из 1724 -17 42, Раз­ви­так бр.1, Зајечар 1978. 
Поповић П. и

Сладић M,

Млађе гвоздено доба источне Србије, Археологија Источне Србије, Београд 1997.
Радусиновић М. П, Најстарије вијести о Тимочкоји и Неготинској области у руској штампи XVIII века, Развитак бр.2, Зајечар 1986.
Руварац Д, Митрополија београдска око 1735,  СКА, Споменик XLII, II разред, Бео­град 1905.
Ружић М, Случајни налази касноантичког периода са локалитета Кљанц-Мајданпек, Гласник САД 10, Београд 1995.
Симић В, Рударство гвожћа и бакра у Мајданпеку 1848-1858, Београд 1980.
  Изградња Мајданпека и његово насељавање 1849-1857, Бор 1982.
Станковић М, Дуго путовање до слободе, Мајданпек 1983.
  Године рада и стварања, Мајданпек 1986.
  Мајданпек, Мајданпек 1973. 
  Постанак и развој РТБ-а Бор, Бор 1970.
Стојаковић М, О паду Поречја под  турску власт, Историјски часопис бр. XXIX – XXX, Београд 1983.
Стојковић Ј, Сартид – српска индустрија челика 1913 -1940, Београд 1998.
Ћоровић В, Историја Срба, С КЗ, Београд 1993.
Хофман Ф, О Мајданпеку, Рударски гласник, Београд 1892.
  Majdanpek od 1835. do 1850, arhivska građa, knjiga III, Bor 1975.
  Maj­dan­pek u «Srpskim novinama» (1847-1882), аrhivska gradja XLII, Bor 1982.
  Engleski kapital stiže u Majdanpek (kraj šesdesetih godina XIX veka), arhivska građa XXXVI, Bor 1985.